30 січня 2017 р.

Мама и папа в жизни ребёнка.
Или разница в воспитании.
Мама в жизни ребёнка - это сама природа, то что питает, защищает, учит со существовать со всем во круг в гармонии, не насилии. Учить терпению, своевременности, приятию изменений и стимулирует гармоничные изменения в характере и организме малыша.
Если необходима в чём либо регулярность то органичнее маме за этим следить и обучать вспоминать об этом ребёнка самостоятельно (навыки гигиены, самообслуживания, самостоятельности и т.п. в общем, всё то, что позволяет адаптироваться в мире). Функция адаптации - это женская энергия! И по большому счёту именно это и есть суть материнства.
Если у вашего ребёнка проблемы с окружающим миром, со сверстниками, общением, доверием, следованию своду законов навязываемых окружающим миром, то это проблемы МАМЫ ! И никто не сможет заменить её, никакие суррогаты в виде воспитателей, учителей, психологов и психотерапевтов.
А вот папа - это энергия действия, познания, завоевания!Только мужская энергия способна научить познавать, стремиться к достижению чего либо, преодолевать себя и свои возможности, а также жизненные препятствия на пути к цели!
Сопротивляться, стоять на своём твёрдо без каприз и эмоций - это тоже очень важное умение, в жизни сто раз пригодится! И именно папина задача научить этому.
Часто мужчины говорят - "я не знаю, что с ним делать...", "я не могу быть строгим и настойчивым...."
Дети вообще с удовольствием помогают отцам в любом деле, но в последнее время когда папы в основном заняты компьютерами, телевизором  им бессмысленно в этом помогать, очень скучно!

Если у папы с малышом будет общее дело, то папе придётся быть требовательным, настойчивым, и, вообще весь комплекс эмоций и отношений с ребёнком, которые ему необходимы!
Очень часто встречается, что мамы сами не дают папам активно участвовать в воспитании малыша. Они им попросту не доверяют! Ну конечно, ведь папы всё делают не так!
Научитесь доверять! И поменьше беспокойства – это не полезно вашему малышу.
Только папа может научить учиться, бороться и побеждать, встать стеной на защиту своих интересов, интересов и безопасности других людей, быстро принимать решения, достигать поставленной цели.

Мама - учит терпению, неконфликтности, приспосабливаемости, общению, гармонии.


НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ
Раніше нам так здавалося, що так званих благополучних
сімей у нас значно більше, ніж сімей алкоголіків, ледарів та просто неосвічених людей з брутальною поведінкою, яким притаманне насильство щодо дітей. Ми змалку засвоїли істину, що «сміття з дому виносити не можна», а це означало повне замовчування тих трагедій, які роз­горталися за зачиненими сімейними дверима. Іноді ми чуємо: «Як це могло статися? Адже цей хлопчик з благополучної сім’ї ?» А він з ве­ликою вірогідністю був свідком домашнього насильства – чи при­ниження, чи ігнорування, чи навіть побиття матері, братика і т. ін. Може, і сам ставав жертвою насильства, не спроможний був захис­тити ні себе, ні матір, не міг ні з ким поговорити про свій біль.
Сьогодні ми вже добре знаємо про існування такого ганебного та досить, на жаль, поширеного явища, як насильство в сім'ї. В Украї­ні навіть прийнято Закон «Про попередження насильства в сім'ї».
Насильство – це дії, що чинить (-ять) одна (або декілька) особа (осіб), які характеризуються такими ознаками: здійснюються сві­домо і спрямовані на досягнення певної мети, завдають шкоди (фі­зичної, моральної, матеріальної тощо) іншій особі; порушують пра­ва і свободи людини; той, хто здійснює насилля, має значні переваги (адміністративні, фізичні, психологічні тощо), що робить неможливим ефективний захист жертви насилля.

Психологічне насильство:
Ø використання лайливих слів, крику, образ, які негативно впли­вають на самооцінку партнера;
Ø образливі жести або дії, примус до принизливих дій;
Ø прояв грубощів стосовно рідних або друзів партнера;
Ø завдання шкоди домашнім тваринам, до яких емоційно при­в'язаний партнер (жертва);
Ø знищення, пошкодження або приховування особистих речей;
Ø груба критика вчинків, думок, почуттів;
Ø ставлення як до слуги;
Ø обмеження свободи дій і пересування;
Ø контроль і обмеження можливості спілкування з рідними або друзями, переслідування;
Ø погрози (фізичного насильства, розповісти про особисті справи, секрети тощо);
Ø ігнорування, нехтування дитини, відсутність доброзичливої  атмосфери;
Ø втягування у з'ясування стосунків, шантаж;
Ø недостатнє задоволення потреб в їжі, одязі, освіті, медичній до­помозі;
Ø недостатнє забезпечення дитині необхідної підтримки, уваги, прихильності.

Вербальне або словесне насильство:
Äздійснюється, коли доко­ряють за кожний вчинок, критикують особистість або принижу­ють грубою лайкою. Емоційне насильство може здійснюватись без слів – за допомогою міміки, поз, поглядів.
Фізичне насильство:
Äбудь-яка насильницька поведінка, яка мо­же проявлятись у вигляді ляпасів, скубань, укусів, штовхань, уда­рів, подряпин, опіків, задушень, грубих хапань, відкидань убік або на підлогу, кидання предметів у жертву, позбавлення їжі або пит­тя тощо.
Сексуальне насильство:
Äзазіхання на статеву недоторканість жертви.
Економічне насильство:
Ø позбавлення або обмеження можливості користуватися і розпо­ряджатися власними грошовими коштами;
Ø позбавлення можливості користуватися власним або спільним майном;
Ø завдання шкоди або знищення майна партнера (жертви).

Найбільш типовими наслідками такої ситуації стають такі скар­ги батьків чи педагогів на поведінку дітей:

Äбійки;
Äконфлікти з оточенням;
Äнизький рівень навчальної діяльності;
Äзамкнутість;
Äпідвищена агресивність;
Äпохмурий, сумний настрій;
Äдепресія;
Äтривожність, страхи;
Äнестійкість емоційної системи.

Жорстокість щодо дітей виникає з різних причин:
Ø якщо дорослі мають негативні моральні якості;
Ø якщо вони не задоволені своїм життям;
Ø як результат конфліктів у сім'ї;
Ø як психічне захворювання батьків та інших кривдників.

Шляхи запобігання насильства
Коли дитина поводиться агресивно:
Äз'ясуйте причину агресії;
Äнавчайте дитину висловлювати свої почуття і потреби відкрито. Традиційно ми привчаємо дітей стримувати свій гнів та агресив­ність. І коли ці почуття виникають, дитина навчається їх хова­ти, відчуваючи сором, провину;
Äустановіть чіткі та незмінні межі поведінки, переконайтесь, що дитина розуміє: ворожі, агресивні дії неприпустимі ніколи;
Äпам'ятайте, що ваші дії для дитини – основний взірець для на­слідування.

Коли дитина стала свідком проявів насильства в сім'ї:
Äдопоможіть дитині поділитися своїми почуттями з кимсь із до­рослих, сприяйте тому, аби вона не замикалась у собі;
Äобговоріть ситуацію, її причини, можливі наслідки;
Äдопоможіть їй зрозуміти, що в тому, що батьки сваряться, немає її вини.


17 січня 2017 р.

 «Агрессивный ребёнок: как ему помочь?»

Зачастую мы наблюдаем следующую картину:  дома довольно  спокойный,  послушный  ребёнок  в  детском учреждении резко меняется - начинает бегать, прыгать, драться  с  другими  детьми,  отнимать  игрушки.  На занятиях  он   неусидчив,   часто   отвлекается, отказывается выполнять просьбу старших.  У взрослых складывается  впечатление,  что  он  действует  назло окружающим.   И  все  начинают  относиться  к  нему соответственно. Постепенно мир становится враждебным по отношению к малышу.
А причина всего этого банальна – сверх строгие родители, которые зажимают активного по своей природе ребёнка, не играют с ним в подвижные игры и не предоставляют возможности не только полноценно развиваться через движения, через деятельность, но и загоняют своё чадо в «угол», то есть невольно способствуют тому, чтобы ребёнок активно действовал вне поля их зрения, тем самым сваливая проблемы ребёнка на окружающих.
Бывает и другая ситуация. Оба родителя очень заняты либо работой, либо собой. В общем, дома для ребёнка ни у кого нет времени. Он чувствует себя чужим, никому не нужным. Педагоги обращают внимание на более  шумных. Когда ребёнок стремится ответить или задать вопрос,  на него никто не реагирует, так как он и так всё знает. Он хочет играть с другими детьми, но более активные дети его не берут или обижают. Ком проблем, желаний и обид постепенно растёт. И в один прекрасный момент ребёнок, что называется, срывается. И - о чудо!!! - он получает долгожданное внимание и взрослых, и детей. Его ругают, ставят в пример, как не надо делать, педагог держит его возле себя. В общем, чем не внимание?! Постепенно имя ребёнка не сходит у всех с языка. Он популярен! Опять же и родители стали уделять ему время - хотя бы для того, чтобы поругать или наказать, а потом посудачить о нём и при нём с родственниками и приятелями. Постепенно у ребёнка формируется новый стиль поведения, который приносит пусть отрицательный, но успех. Вот и агрессивная тенденция развития, заданная внешними обстоятельствами...
Есть и третий вариант развития данной проблемы. Дома взрослые при ребёнке не скупятся на выражения, возможно,  даже дерутся или бьют ребёнка. И всё это считается  нормой.  То  есть  ребёнок,  изначально развиваясь   в   агрессивной   среде,   усваивает соответствующий  стиль  взаимодействия.   Когда  он начинает общение с людьми вне его круга, то переносит усвоенную модель на окружающих. Опять же такого ребёнка воспринимают  враждебно.  Но ведь  он не  знает других способов общения. Малыш пытается играть с детьми, как умеет:  отберёт игрушку,  толкнёт,  если что  не нравится, или ударит. Но с таким ребёнком дети не хотят играть. Они отгораживаются от него. На вопрос: «Почему ты сломал ребятам домик?» - мы услышим ответ: «Они меня не брали в игру». Он не понимает,  в чём дело. И снова растёт обида, злость, непонимание. А дома родители подначивают, учат поддать, показать, чтобы боялись: «Боятся - значит, уважают».
На лицо конфликт. Окружающие относятся к нему негативно, замечают только плохое, зачастую приписывают те поступки, которых он не совершал. И ребенок понимает, что как бы он не старался, все равно его все будут считать плохим. Так зачем стараться-то?
Что же делать с такими детьми? В первую очередь - пожалеть их. Ведь они глубоко несчастны. Надо понимать, что и этим детям необходимы тепло и забота. Что им, как никому другому, требуются позитивное внимание и своевременная похвала. Для них тоже очень важно чувство значимости.
Поскольку у агрессивных детей нарушены формы общения, лучше начинать корректировать их поведение опосредованно, через рисунок. С помощью цвета, форм ребенок выплескивает на бумагу все, что у него накопилось внутри, все то, что он не может донести до окружающих словами.
На первом этапе предлагают ребенку ситуацию из его жизненного опыта. Например, «Семья», «День Рождения», «Самый запомнившийся день моей жизни», «Мои друзья», «На прогулке» и т.д. С помощью рисунка можно понять душевное состояние ребенка, суть его проблемы и вместе проанализировать ситуации. Ребенок выплескивает накопившиеся эмоции, учится находить оптимальные продуктивными неагрессивными действиями.
Сначала его рисунки кардинально отличаются от работ других детей. Они полны мрачных и красных тонов.
На них изображены агрессивные персонажи или агрессивная направленность действий людей. И часто, где дети рисуют себя, они изображают свое одиночество, свою изолированность.
На последующем этапе хорошо помогают техники рисования своего впечатления, своих эмоций. Это помогает ребенку расслабиться, успокоиться, получить позитивные эмоции, зарядиться дополнительной позитивной энергией.
При рисовании красками, можно использовать вместо  кисти только  руки,  то  есть,  рисуем пальцами.  Это помогает снять напряжение,  а также активизировать рецепторы, которые в большом количестве располагаются на кончиках пальцев. Выполняя работу, ребенок  получает  должное  и  так  необходимое  ему положительное,  некритичное внимание,  а главное возможность выразить свое «Я» другими, новыми для него формами, не прибегая к агрессивным действиям. Видя продукт  своего  труда,  получая похвалу за  него, ребенок  стремится  к  дальнейшей  деятельности,  к общению, у него растет чувство собственной значимости.
На последнем этапе детям совместно с мамами и папами нужно учиться взаимодействию с помощью творчества. Это помогает и родителям понять суть проблемы, найти пути к взаимопониманию со своим ребенком, а также вспомнить, что все они тоже были детьми, и, как правило, с подобными проблемами. Да и ребенок видит родителей в другой ситуации - не как карающий орган, а как интересных партнеров.

В Ваших силах помочь своим детям!
Прислушайтесь к их внутреннему миру!

Только вместе и только рядом!Агрессивный ребёнок

Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – большое родительское огорчение, угроза благополучию детского коллектива, "гроза" дворов, но и несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты.
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, сверстников. Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые не "взорвутся", а дети не вступят в драку. Например, такой ребёнок будет сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит её крик или не получит шлепок. После этого он готов заплакать и, только получив утешение и ласку от мамы, успокоится. Не правда ли очень странный способ получения внимания? Но это для данного ребёнка единственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней тревожности.
В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по себе могут ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные переживания. Дети чётко улавливают настроения окружающих. Поэтому родителям не стоит при ребёнке допускать обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы и фильмы про убийство и безысходность, оценивать отрицательно поступки других, укорять и угрожать расправой обидчикам. Подобные проявления своего недовольства и обиды являются не лучшим примером для подражания и бумерангом могут вернуться в семью в "исполнении" ребёнка. Взрослые не должны удивляться, почему их ребёнок слово в слово повторяет их ругательные выражения, находится в позиции постоянного сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. Если вы стали замечать, что ваш ребёнок наэлектризован злостью, обзывается, дерётся, обижает и жестоко относится к животным, то первое, что вы должны сделать, это задать себе вопросы:
  • Когда это началось?
  • Как ребёнок проявляет агрессию?
  • В какие моменты ребёнок проявляет агрессию?
  • Что явилось причиной агрессивности?
  • Что изменилось в поведении ребёнка с того времени?
  • Что на самом деле хочет ребёнок?
  • Чем вы реально можете ему помочь?
Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным. Поэтому работу с агрессией своего ребёнка необходимо начать с самостоятельного анализа внутрисемейных отношений. Это будет главным шагом в решении существующей проблемы.
Обнаружив у своего ребёнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в игры, представленные ниже. Это можно сделать в кругу семьи, при участии близких родственников (братья, сёстры), а также с друзьями своего ребёнка.
Самое главное – попробуйте раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь ребёнок непременно почувствует вашу искренность и оценит это.
"ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ"
(для детей с 4 лет)
Каждому участнику даётся "пыльная подушка". Он должен, усердно колотя руками, хорошенько её "почистить".
"ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ"
(для детей с 4 лет)
Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на две команды. Количество играющих от 2-х человек. Судья – обязательно взрослый. Играть можно руками и ногами, подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель – забить в ворота гол.
Примечание: взрослый следит за соблюдением правил – нельзя пускать в ход руки, ноги, если нет подушки. Штрафники удаляются с поля.
"ЧАС ТИШИНЫ И ЧАС “МОЖНО”"
(для детей с 4 лет)
Договоритесь с ребёнком, что иногда, когда вы устали и хотите отдохнуть, в доме будет час тишины. Ребёнок должен вести себя тихо, спокойно играть, рисовать, конструировать. Но иногда у вас будет час "можно", когда ребёнку разрешается делать почти всё: прыгать, кричать, брать мамины наряды и папины инструменты, обнимать родителей и висеть на них и т.д.
Примечание: "часы" можно чередовать, а можно устраивать их в разные дни, главное, чтобы они стали привычными в семье.
"ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ"
(для детей с 5 лет)
Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника – штурмом взять её (запрыгнуть), издавая победные крики типа:
 "А-а-а", "Ура!" и т.д. Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив её стены.
Примечание:
· Каждый участник может сам себе построить башню такой высоты, которую, по его мнению, он способен покорить.
· После каждого штурма "болельщики" издают громкие крики одобрения и восхищения: "Молодец!", "Здорово!", "Победа!" и т.д.
"ШТУРМ КРЕПОСТИ"
(для детей с 5 лет)
Из попавшихся "под руку" небьющихся предметов строится крепость (тапки, стулья, кубики, одежда, книги и т.д. – всё собирается в одну большую кучу). У играющих есть "пушечное ядро" (мяч). По очереди каждый со всей силой кидает мяч во вражескую крепость. Игра продолжается, пока вся куча – "крепость" - не разлетится на куски. С каждым удачным попаданием штурмующие издают громкие победные кличи.
"РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ"
(для детей с 5 лет)
Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: "Ты – огурец", "А ты – редиска", "Ты – морковка", "А та – тыква" и т.д.
Примечание: Прежде, чем поругать ребёнка плохим словом, вспомните это упражнение.
"ПО КОЧКАМ"
(для детей с 5 лет)
Подушки раскладываются на полу на расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с некоторым усилием. Играющие – "лягушки", живущие на болоте. Вместе на одной "кочке" капризным "лягушкам" тесно. Они запрыгивают на подушки соседей и квакают: "Ква-ква, подвинься!" Если двум "лягушкам" тесно на одной подушке, то одна из них прыгает дальше или сталкивает в "болото" соседку, и та ищет себе новую "кочку".
Примечание: взрослый тоже прыгает по "кочкам". Если между "лягушками" дело доходит до серьёзного конфликта, он подскакивает и помогает найти выход.
"ЖУЖА"
(для детей с 6 лет)
"Жужа" сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг неё, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до неё, щекочут. "Жужа" терпит, но когда ей всё это надоедает, она вскакивает  и начинает гоняться за "обидчиками" вокруг стула, стараясь отхлестать их полотенцем по спинам.
Примечание: взрослый следит за формой выражения "дразнилок". Они не должны быть обидными и болезненными

15 січня 2017 р.

Як поводитися у конфліктній ситуації

Звісно, передбачити всі ситуації, коли люди намагаються вести розмову агресивно, неможливо. Проте завжди вам допоможуть такі поради:
*  будьте уважним до агресора . Дайте йому можливість  висловитися;
*  проявляйте повагу і увагу до агресора;
*  уникайте маніпулятивного стилю розмови
*  проявляйте співчуття;
*  пропонуйте спільний пошук виходу зі складної ситуації;
*  делегуйте необхідну частину відповідальності агресору;
*  висловлюйте свою згоду з агресором, якщо це доцільно;
*  відстежуйте свої емоції та тілесні реакції;
*  прагніть до зниження яскравих проявів агресії;
*  чітко оперуйте фактами;
*  формулюйте думки однозначно, максимально просто і доступно;
*  висловлюйте своє бачення проблеми;
Рекомендації по вирішенню конфліктної ситуації
1. Визнати існування конфлікту.
2. Визначити можливість переговорів.
3. Розробити варіанти рішень.
4. Ухвалити узгоджене рішення.
5. Реалізувати ухвалене рішення на практиці."ВРЕМЯ ПРИЗНАТЬ: МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ МОЙ РЕБЕНОК"

Как только ты сам начинаешь разбираться с собственными детскими обидами, недовольством и виноватостью, тут же и ребёнок твой из капризного чужака превращается в весёлого и счастливого близкого человека. А ты вдруг по-настоящему начинаешь ощущать не раздражение, а сочувствие, когда ребёнок плачет из-за пятой конфеты, которую ему не купили.
Прислушайтесь к себе, проанализируйте ситуацию.
 5 действенных советов, как не срываться на своих непослушных детей :

1. Я плохо объясняю и ребёнок не может меня понять
2. Я устала / плохо себя чувствую
3. Я злюсь на саму себя
4. Я злюсь на собственные детские воспоминания
5. Я злюсь на кого-то из близких
Детский сумбур  — это нормально, и повода ругать детей здесь нет!
Дети, глядя на реакцию родителей, тоже начинают прислушиваться к себе.

Враховуючі психолого - педагогічні особливості дітей різних вікових груп практичним психологом ставляться такі мета та завдання:

Ранній дошкільний вік
Мета: створення оптимальних умов для адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі.
Завдання діяльності психолога  :
·         відстежувати психічний розвитку дітей раннього віку;
·         сприяти і допомагати в адаптації дітей ;
·         сприяти подоланню кризи трьох років.
Молодший  та середній дошкільний вік
Мета: створення оптимальних умов для адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, сприяння розвитку емоційної сфери дітей.
Завдання діяльності психолога :
·         виявлення дезадаптованих дітей;
·         проведення занять на розвиток емоційної сфери дітей.
Старший дошкільний вік
Мета. створення умов для подальшого навчання дитини у школі; створення умов для розвитку творчої особистості.
Завдання діяльності психолога зі старшими віковими групами:
·         вивчення емоційно-особистісної сфери дітей;
·         підвищення рівня пізнавальної активності дітей;
·         виявлення творчих здібностей та обдарованості;
·         визначення рівня готовності  до шкільного навчання;
·         формувати розвиток емоційної регуляції.